Corporator
Ward No.:
9
Name: Nileshbhai Bipinchandra Kagthara
Designation: MEMBER
Phone [O]: 9327311111
Phone [R]:
Phone [M]: 9879500099
Address: "Pankaj" Sumangal Society , 67/B- Park Colony , Jamnagar.