યોગ દિવસ નિમંત્રણ ૨૦૨૨ |  જુદા જુદા પ્રકારની SMF બેટરી ખરીદવા ઓફર ફોર્મ અંગે માહિતી |  જુદા જુદા પ્રકારના સ્ક્રેપ વાહનો માટે ઓફર ફોર્મ |  MALARIA SHAKHA CHHKDA RIKSHA JAHERAT |  ફાયરમેન-કમ-ડ્રાઈવર વર્ગ-૩ માં નિમણુંક પામેલા ઉમેદવારોની યાદી તા ૦૬-૦૧-૨૦૨૨ |  Fireman-Cum-Driver Class-III Document Verification List Dt 16-12-2021 |  ફિમેલ હેલ્થ વર્કર અને મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સંવર્ગની નિમણુંક યાદી DT. 02-12-2021 |  ફાયરમેન-કમ-ડ્રાઈવર વર્ગ-3 ની બીજા તબક્કાની શારીરિક ક્ષમતા અને ધોરણો ની કસોટી બાબતે |  MGY LIG- 1 SELECTED LISTMGY LIG- 1 SELECTED LIST |  MGY EWS-1 SELECTED LISTMGY EWS-1 SELECTED LIST |  EWS - 1 FP 71 SELECTED LISTEWS - 1 FP 71 SELECTED LIST |  APPOINTED CANDIDATES FOR THE POST OF LAB TECHNICIAN AND PHARMACIST |  M P H W EX-SERVICEMAN DOCUMENT VERIFICATION LIST |  F.H.W. CATEGORY WISE MERIT & WAITING LIST DT.10-11-2021 |  M.P.H.W. CATEGORY WISE MERIT & WAITING LIST DT.10-11-2021 |  M.P.H.W. CATEGORY WISE MERIT & WAITING LIST DT.10-11-2021 |  F H W CANDIDATES LIST FOR DOCUMENT VERIFICATION DT.03-11-2021 |  M P H W CANDIDATES LIST FOR DOCUMENT VERIFICATION 03-11-2021 |  F.H.W. MARKSHEET DT.02-11-2021 |  M.P.H.W. MARKSHEET DT.02-11-2021 |  AFTER ALL OBJECTIONS VERIFIED, FINAL ANSWER-KEY OF MULTI PURPOSE HEALTH WORKER DT.18-10-2021 |  લેબ ટેકનીશીયન સંવર્ગના ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે ઉચ્ચ મેરીટ ધરાવતા ઉમેદવારોના નામોની યાદી |  ફાર્માસિસ્ટ સંવર્ગના ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે ઉચ્ચ મેરીટ ધરાવતા ઉમેદવારોના નામોની યાદી |  ઓબ્જેક્શન વેરીફીકેશન બાદ, ફિમેલ હેલ્થ વર્કરની રીવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર-કી તા.13-10-2021 |  Contribute your rendering of the National Anthem of India at https://rashtragaan.in |  Covid19 Vaccination Registration for Persons Intending to Undertake International Travel(Education/Employment/Tokyo Olympics) |  ઘરે COVID-19ના સંચાલન માટે આયુર્વેદિક સારવાર |  જામનગર શહેરની ખાનગી કોવીડ હોસ્પિટલમાં બેડની વિગત |  જામનગર મહાનગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં ફાયર એન.ઓ.સી વગર ચાલતી હોસ્પિટલો ની યાદી |  MGY-EWS-MAYURNAGAR SELECTED |  MGY-LIG-1,M.P.SHAH UDHYOGNAGAR SELECTED |  EWS-1-M.P.SHAH UDHYOGNAGAR SELECTED |  EWS-1 FP-71-HAPA SELECTED |  EWS-1 FP-70-HAPA SELECTED |  EWS-1 GHANCHI COLONY SELECTED |  EWS-2 BEDI RAILWAY OVERBRIDGE SELECTED |  EWS-1 BEDI RAILWAY OVERBRIDGE SELECTED |  જામનગર શહેરમાં સરકાર માન્ય એજન્સી દ્વારા સર્વે દરમ્યાન નોંધણી થયેલ શહેરી શેરી ફેરિયાઓની યાદી |  GENERAL BOARD RESOLUTION BUDGET 2020-21 |  IGOT (integrated government online training) |  THE GUJARAT EPIDEMIC DISEASES, COVID-19 REGULATIONS, 2020 |  PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA - Draw List |  MUKHYA MANTRI GRUH YOJANA- EWS & LIG Draw List |  Plastic waste Management Registration Forms |  BREAST FEEDING AWARENESS |  Single Use Plastic Public Notice |  Banned Plastic Public Notice |  SWM Rules Public Notice |  Golden Opportunity for the Possession of Awas under Jamnagar |  મચ્છરજન્ય રોગો થી બચવા માટે આટલું કરો. |  Application form for fire NOC |  Public Notice for Plastic Waste Management Bye laws - 2016 |  Rates of Taxes & Charges for the year 2019-20 |  CLICK HERE FOR SWM VEHICLE TRACKING SYSTEM (ID: public & Password: public123) |  New Timing for Lakhota Kotho |  CHATURVARSHIY AKARNI PAMPLET |  Circular Regarding Urban Wi-Fi Project |  Public notice to ban usage of below quality Plastic |  Measles - Rubela Workshop held at Jamnagar Municipal Corporation |  PARKING DETAILS OF PRIVATE BUILDING |  Water Works Press Release |  Launch of GIS Application |  SWACHH BHARAT ABHIYAAN BY INS VALSURA AT LAKHOTA LAKE, JAMNAGAR |  Action plan to reduce water losses |  SEARCH FOR SHOP DETAILS FOR E-PAYMENT |  ENTRY FOR SHOP DETAILS FOR E-PAYMENT |  Swatchchata App |  Development Permission For Construction Area 125 Sqm. or Less |  Online Payment for Development Permission Charges |  Complaint Toll Free No.1800 233 0131 |  Winners of HUDCO Design Awards-2015 (Ranmal Lake & Khambhalia Gate Projects) |  Shop Online Registration |  Online Payment For Professional Tax |  Factory License Download |  Shop & Establishment Download |  Birth Certificate Download |  Death Certificate Download |  Marriage Certificate Download |  
Save Water
  • Mayor
    SMT.BINABEN ASHOKBHAI KOTHARI

  • Municipal Commissioner
    Shri Vijay Kharadi IAS  • Lake Development

  • Mukhyamantri Gruh Yojana

  • Pump Station

  • Mukhyamantri Gruh Yojana


What's New