જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આવાસ યોજનાઓમાં નિર્માણ કરવામાં આવેલ કોમર્શીયલ કોમ્પ્લેક્ષની દુકાનોની જાહેર હરરાજી |  આરોગ્ય શાખા ખાતેનાં અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તબીબી અધિકારી વર્ગ ૦૨ યુપીએચસી અને યુસીએચસી લેખિત પરીક્ષાનાં પ્રશ્ન પત્ર અને આન્સર કી |  તબીબી અધિકારી વર્ગ-૨ ૧૦ અને ૧૧-૨૦૨૩૨૪ કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની સુચના |  GUJARAT FIRE SAFETY COP SERVICES |  DOCUMENT VERIFICATION LIST FOR FIREMAN-CUM-DRIVER CLASS-3 ADVT. - 09202324 |  ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન જાહેર હરરાજી માટેની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા |  શહેરમાં પશુ ત્રાસ અટકાવ અને નિયંત્રણ પોલીસી ૨૦૨૩ ની અમલવારી અંગેનું જાહેરનામુ |  આયુસ્માન ભારત હેલ્થ એકાઉન્ટ નંબર (આભા કાર્ડ) બનાવો. |  જુદી જુદી શાખાઓ હસ્તકના સ્ક્રેપ આઈટમો નિકાલ વેચાણ માટેના ઓફર ફોર્મજુદી જુદી શાખાઓ હસ્તકના સ્ક્રેપ આઈટમો નિકાલ વેચાણ માટેના ઓફર ફોર્મ |  U.P.H.C. & U.C.H.C. CLASS-3 RECRUITMENT - 2023 |  ગુજરાત રાજ્યમાાં ૧૦ હજારથી વધુ આાંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર બહેનોની ઓનલાઈન ભરતી. |  LIST OF CANDIDATE SELECTED FOR DOCUMENT VERIFICATION OF AYUSH MEDICAL OFFICER |  LIST OF CANDIDATE SELECTED FOR DOCUMENT VERIFICATION OF MIDWIFERY POST |  ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટેની સુચના |  ઈમ્પેક્ટ એકટ હેઠળ અરજી સ્વીકારવાની સમયમર્યાદા |  Medical Officer, Staff Nurse and MPHW Selection and waiting list |  આરોગ્ય શાખા દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ કરાર આધારિત જાહેરાત બાબત |  Impact - 2022 Gazette |  Drinking Water Quality Monitoring Standards |  Plastic waste Management Registration Forms |  Single Use Plastic Public Notice |  Banned Plastic Public Notice |  SWM Rules Public Notice |  મચ્છરજન્ય રોગો થી બચવા માટે આટલું કરો. |  Application form for fire NOC |  CLICK HERE FOR SWM VEHICLE TRACKING SYSTEM (ID: public & Password: public123) |  
Save Water
  • Mayor
    SHRI VINODBHAI N. KHIMSURYA

  • Municipal Commissioner
    Shri D N Modi, IAS  • Lake Development

  • Pump Station

  • Mukhyamantri Gruh Yojana

  • Mukhyamantri Gruh Yojana